הוקם דף חירום במועצה

דף חירום ובוא כל העדכונים והשירותים הנחוצים לתושבי.ות המועצה