פניה לציבור לקבלת עמדתו בעניין עדכון תעריפי תשלומי הקמה למים

המועצה האזורית זבולון (להלן – "המועצה") מבקשת לקיים שימוע ציבורי מקדים בעניין עדכון תעריפי תשלומי הקמה למערכות מים.

המועצה מזמינה את הציבור להשמיע את עמדתנו בדבר עדכון התעריפים כאמור.

ניתן לעיין התחשיב עליו מבוסס עדכון התעריפים במשרדי הגזברות במועצה בשעות קבלת הקהל הרגילות או באתר האינטרנט בכתובת:  www.zvulun.org.il

הציבור מוזמן להביא את עמדתנו בנוגע לעדכון התעריפים, בפני גזבר המועצה, בכתב בלבד, באמצעות פקס מס':. 04-8478134 או בדוא"ל: [email protected] (על השולח לוודא קבלה בטלפון מס' 04-8478102).

השולח יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג.

על העמדות להגיע למועצה לא יאוחר מיום 14.05.2021 בשעה 12:00.

המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין את מגישי העמדות (כולם או חלקם) להציג בפניה את עמדתם.

המועצה רשאית להשתמש, לפי שיקול דעתה, בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה, לצורך גיבוש עמדתה לפני הגשתה לרשות הממשלתית למים ולביוב וכן לפרסם באתר האינטרנט של המועצה.

תחשיב תשלומי הקמה מים זבולון (004).pdf