מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) , תשל"ו- 1976 מבקשת מליאת המועצה האזורית זבולון לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים  הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

על המועמדים להיות תושבי המועצה האזורית זבולון הכשירים להיבחר כחברי מליאת המועצה ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 106 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח-1958.

 

דרישות סף מיוחדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה:

  1. מי שרשום ומי שזכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, והוא כשיר להתמנות כשופט בבית משפט השלום.
  2. בעל ידע/ניסיון בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

 

דרישות סף מיוחדות לתפקיד חבר בוועדת ערר לענייני ארנונה:

עו"ד/רו"ח/שמאי מקרקעין בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות באותו תחום, או בעל תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקים בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות באותו תחום. עדיפות לניסיון בתחום המיסוי העירוני.

 

משך המינוי:

המינוי הינו לתקופה בת 4 שנים, עם אופציה להתמנות לתקופת כהונה אחת נוספת של 4 שנים.

 

חברי הוועדה והיו"ר שלה יקבלו גמול על השתתפותם בישיבות בהתאם לחוזר מנכ"ל 5/2012. 

סייגים למינויים:

לא יתמנה כחבר ועדת הערר (או כיו"ר) מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת הערר לבין ענין אחר שלו. לעניין זה, "ענין אחר" - לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שחבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו; "קרוב" - בן זוג, הורה, ילד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר; "בעל שליטה" - אחד מאלה: מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על 10% בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות 10% או יותר מהמנהלים באותו גוף; מי שיש לו 10% או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף.

לא יתמנה כחבר ועדת הערר (או כיו"ר) מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר; לענין זה, ייחשבו כקשורים עם הרשות המקומית, בין היתר, עובד או נבחר של הרשות המקומית ועובד או נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיום שפרש או סיים את כהונתו, לפי העניין. לא יראו כניגוד עניינים לעניין זה, קבלת שירות מהשירותים שהעירייה מספקת לתושביה וכן קשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית, שהינו אקראי ובהיקף שאינו משמעותי.

 

הגשת מועמדות:

את המועמדות יש להגיש לגב' נופית פורמן באמצעות דוא"ל nofitf@zvulun.co.il או במסירה אישית (לא בדואר) במזכירות מועצה אזורית זבולון - וזאת עד ליום 18.2.2021 בשעה 12:00.

המועד להגשת מועמדות הוארך ליום 11.03.2021!

להגשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • קורות חיים
  • העתק תעודת זהות או אסמכתא אחרת המעידה על מגורים במועצה האזורית זבולון.
  • רישיון עו"ד/רו"ח/שמאי בתוקף, ככל שנדרש
  • העתק תעודת השכלה
  • פירוט לגבי ניסיון מוכח בדיני שלטון מקומי, מיסוי מוניציפאלי ודיני הארנונה הכללית (בהתאם לדרישות התפקיד אליו מוגשת המועמדות)
  • שאלון למועמד מלא וחתום (מופיע באתר המועצה תחת לשונים מכרזים)
  • ניתן לצרף ולהוסיף מסמכים רלבנטיים נוספים.

 

נא לציין על גבי הפניה/בדוא"ל כי המועמדות היא לתפקיד יו"ר/חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' נופית פורמן, בפנייה לדוא"ל לעיל.

מועמדים העונים על דרישות הסף ויימצאו מתאימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, יוזמנו לראיון לצורך התרשמות כללית אצל ועדת האיתור.

המינוי כפוף לאישור מליאת המועצה.

מובהר כי אין בהיענות לפניה זו כדי להוות התחייבות למינוי המציע כיו"ר ועדת הערר או חבר ועדת הערר ובחירה במועמדים מתאימים תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מליאת המועצה.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים, לרבות השלמת מסמכים ומסירת מידע נוסף.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא למנות אף מציע ו/או לבטל את ההליך, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ההזמנה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

 

להגשת מועמדות יש למלא את הטופס:

שאלון למועמד.docx.pdf

חוזר 05-05-2012 גמול לחברי ועדת הערר.pdf