דלג לתוכן העמוד
לוגו

קול קורא מס' 1/2021 לשיתוף פעולה בפיילוט שהמועצה יוזמת להקמת מאיץ לקידום חברות הזנק בתחום החינוך במועצה אזורית זבולון

המועצה האזורית זבולון  בשיתוף עם החברה לפיתוח זבולון בע"מ

 

קול קורא מס' 1/2021

לשיתוף פעולה בפיילוט שהמועצה יוזמת

להקמת מאיץ לקידום חברות הזנק בתחום החינוך

במועצה אזורית זבולון

 

המועצה האזורית זבולון (להלן - המועצה), בשמה ובשם החברה לפיתוח זבולון בע"מ, מזמינה בזאת קבלת הצעות לשיתוף פעולה בפיילוט להקמת מאיץ לקידום חברות הזנק בתחום החינוך.

המועצה האזורית זבולון שמה לה כמטרה לעודד ולהאיץ את קידום החדשנות מחד והחינוך מאידך במועצה ולשם כך מעוניינת המועצה להתקשר עם מוסד חינוך להשכלה גבוהה לשם שיתוף פעולה לגיבושו של מיזם להקמת חממה לחברות הזנק בתחום פיתוח טכנולוגיות חינוך ולמידה.

ההתקשרות תהיה בהתאם למסמכי הקול הקורא ("ההליך"), להוראות נציג המועצה ולהוראות כל דין (להלן- השירותים).

לבירורים ורישום בנוגע למסמכי ההליך יש לפנות לאיש הקשר מטעם המועצה - הגב' מורן פיקר באמצעות מספר הטלפון: 04-8431536 או באמצעות דואר אלקטרוני: moran@zvulun.co.il.

המשתתפים בהליך רשאים להגיש שאלות ובקשות להבהרות בנוגע לאיזה ממסמכי ההליך, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי-התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי ההליך. השאלות ו/או הבקשות להבהרות יועברו למועצה, וזאת עד ליום 02/05/2021, בשעה 12:00.

תשובות לשאלות, הבהרות ו/או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת המועצה, יישלחו לפונים ולכל מי שנרשמו וכן יפורסמו באתר המועצה. יש לצרף להצעה את מסמך תשובות ההבהרה וכל הודעה שתשלח/תפרסם המועצה, כשהם חתומים על ידי המציע.           
להסרת ספק, רק תשובות הבהרה בכתב תחייבנה את המועצה. מידע שיימסר בעל-פה לא תהיה לו כל נפקות לעניין המכרז, ואין להסתמך עליו. 

 

את ההצעה בצירוף כל מסמכי ההליך, האישורים והמסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה חלקה עליה רשום קול קורא מס' 1/2021 ולהכניסה לתיבת ההליך במועצה האזורית זבולון, הממוקמת בקומת הכניסה - וזאת לא יאוחר מיום 13/05/2021 שעה  15:00.                                              

עמוס נצר

ראש  המועצה

קול קורא 1-2021 לשיתוף פעולה בפיילוט להקמת מאיץ לקידום חברות הזנק בתחום החינוך.pdf

תשובות לשאלות הבהרה:

מסמך תשובות לשאלות הבהרה.pdf