דלג לתוכן העמוד
לוגו

החברה לפיתוח זבולון: מכרז פומבי (מסגרת) מס' 02/20 לביצוע עבודות פיתוח ותשתית

החברה לפיתוח זבולון בע"מ

מכרז פומבי (מסגרת) מס' 2/20

לביצוע עבודות פיתוח ותשתית

החברה לפיתוח זבולון בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מ"א זבולון (להלן-המועצה).

החברה מודיעה בזאת על פרסום מכרז פומבי (מסגרת) מס' 02/20 לביצוע עבודות פיתוח ותשתית.

לעיון והורדת מסמכי המכרז וקבלת פרטים נוספים יש לגשת לאתר המועצה בכתובת:  https://www.zvulun.org.il/  תחת לשונית "מכרזים".

המציע המעוניין להשתתף במכרז נדרש לרכוש ברכישה מרחוק  את מסמכיו בעלות של 2,000 ₪ כולל מע"מ, בטלפון 04-8478158 .

ניתן לפנות בשאלות הבהרה עד ליום 16.8.2020 בשעה 12:00, לגב' יערית גולומביק, בדוא"ל YearitG@zvulun.co.il יש לאשר קבלת הדוא"ל בטלפון 04-8431598.

המועד האחרון להגשת הצעות: יום ה', 27.8.2020, בשעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי החברה לפיתוח זבולון ,מתחת לאולם הספורט- מועצה אזורית זבולון, בקיבוץ כפר המכבי.

כל סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור בנוסח המכרז המלא- ייגבר האמור בנוסח המכרז.

בברכה,

החברה לפיתוח זבולון בע"מ

מכרז מסגרת עבודות פיתוח ותשתית 2-20 נוסח סופי.pdf