הועדה המקומית משלימה בימים אלה את ההערכות לרפורמה בתכנון והבניה בהתאם לתיקון מס' 101 בחוק התכנון והבניה. הרפורמה מחייבת מתן מידע תכנוני ממוחשב לכל בקשה להיתר בפורמט מיוחד, לוח זמנים קשיח לאישור תכניות ובקשות להיתרים, אישור תכניות בסמכות וועדה מקומית, ומעבר מ"פורמט של נייר" למערכות ממוחשבות. יצוין שהגענו בשעה טובה להפקת היתר בניה מתוך המערכת הממוחשבת.

ככלל, הוועדה המקומית לתכנון ובניה עוסקת בייזום, בקרה ואישור של תכניות מתאר,

תכניות חלוקה ותשריטי חלוקה, אישור בקשות להיתרי בניה ואכיפת חוק התכנון והבניה, ייצוג המועצה והוועדה בוועדות התכנון המחוזיות והארציות, טיפול בתביעות פיצויים, טיפול במבנים מסוכנים, מתן מידע תכנוני, אישור ובקרה על פרוייקטים ארציים ומקומיים המתבצעים בתחומי המועצה (כבישים, מחלפים, ניקוז, ביוב, חשמל, תקשורת וכו').

כמו כן עוסקת הוועדה ברישוי בניה ופיקוח על הבניה. במסגרת הרפורמה מאשרת הוועדה הנחיות מרחביות שהן תחליף להוראות העיצוביות שהיו בתכניות המתאר.

בשנת 2017 התקיימו  26 ישיבות של וועדת המשנה וועדת הרישוי בהן נידונו  63 בקשות להיתרים ו- 44 תכניות מתאר ותשריטי חלוקה.

תפקידו של הפיקוח לאתר בניה בלתי חוקית ולטפל בה במישור החוקי: מתן התראה בטרם נקיטת צעדים, הוצאת צווי הפסקה מנהליים, צווי הריסה ופתיחת תיקי חקירה המועברים ליועץ המשפטי לצורך המשך הטיפול המשפטי.

לכניסה לאתר הוועדה לחצו כאן 

רישוי עסקים